ชุดควบคุม
การเปิด-ปิดหลอดไฟ

4DI and 4DO

ควบคุมการทำงาน
เครื่องปรับอากาศ

AC Controller, Power Meter,
PM2.5, CO

ชุดการจัดการน้ำ

Temp, Humidity, PM2.5, and CO

ชุดตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม
(4DI)

AC Controller, Power Meter,
PM2.5, and CO