Dashboard

Sentenance มี Dashboard ที่ครอบคลุมทุกเนื้อหา สามารถแสดงผลภาพรวมของบัญชีการใช้งาน รวมทั้ง เซ็นเซอร์ที่ทำงานอยู่, เกทเวย์, และการแจ้งเตือนทั้งหมด อีกทั้งยังแสดงรายการเซ็นเซอร์ทั้งหมดใน Dashboard อีกด้วย

Custom Report

Custom Report รวบรวมทุกข้อมูลสำคัญของเซ็นเซอร์ทั้งหมดในระบบ สามารถส่งออกข้อมูลได้ทั้งจากการดาวน์โหลดหรือผ่านอีเมล์ตามความต้องการ ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเซ็นเซอร์ภายในขั้นตอนเดียว

แสดงผลจากแผนภาพ 3D

Sentenance รองรับการสร้างแผนภาพอย่างไม่จำกัดจำนวน พร้อมกับระบุตำแหน่งเซ็นเซอร์ลงในแผนภาพได้ แผนภาพจะแสดงข้อมูลและสถานะของเซ็นเซอร์แบบ real-time ทำให้ประเมินภาพรวมสถานการณ์ของระบบได้อย่างฉับพลัน

การดูข้อมูล

ข้อมูลของเซ็นเซอร์ในระบบ Sentenance สามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบของกราฟและรายการ อีกทั้งยังแสดงข้อมูลจากหลายเซ็นเซอร์ลงในกราฟเดียวกันได้

ผสานระบบ AI และกล้อง

Sentenance สามารถใช้งานกับระบบกล้องจากหลากหลายผู้ผลิต ช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงสถานการณ์หน้างานจริง อีกทั้งยังรองรับ AI engine ของเราเพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ Facility

Work Order

Sentenance เป็นผู้นำในด้าน condition-based maintenance พร้อมทั้งมีเครื่องมือสำหรับการจัดการ Work Order ทำให้ดำเนินงานจัดการ Facility ได้อย่างครอบคลุมภายใต้ระบบเพียงหนึ่งเดียว

ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ

ระบบแจ้งเตือนของ Sentenance เป็นหัวใจสำคัญของ Condition-based maintenance โดยอาศัยหลักการทำงานแบบเงื่อนไข ทั้งยังสามารถกำหนดหลายเงื่อนไขเข้ากับหลายคำสั่งได้ ทำให้ลดข้อบกพร่องในการจัดการ Facility ในกรณีที่ต้องใช้หลายเซ็นเซอร์ในการเริ่มหลายคำสั่งพร้อมๆกัน

การจัดการ Location

Sentenance สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้า Location เพื่อให้จัดการเซ็นเซอร์ได้อย่างถูกที่

การจัดการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูล

Sentenance สามารถกำหนดการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแต่ละ User ได้ เช่น การสร้างเซ็นเซอร์, การลบเซ็นเซอร์, การสร้าง Word order และอื่นๆ อีกทั้งยังกำหนดให้ User ในแต่ละหน้าที่มีอำนาจที่ต่างกันได้

สร้างแบบฟอร์มการทำงาน

ฟังก์ชันสร้างแบบฟอร์มการทำงานช่วยให้การบริหารจัดการการซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งยังมีหลากหลานรูปแบบข้อมูลให้เลือกใช้ เช่น รายการตรวจสอบ, รายการตัวเลือก, แนบไฟล์, ลายเซ็น และอีกหลากหลายรูปแบบที่หาไม่ได้ในแพลตฟอร์มอื่น แบบฟอร์มใน Sentenance ยังสามารถสร้างเป็นหลายคอลัมน์ได้อีกด้วย